Vozniki tovornih vozil so mobilni delavci, ki opravljajo svoje delo na cestah in prevažajo različne vrste blaga. Njihovo delo je pomembno za gospodarstvo, saj omogoča pretok blaga med različnimi trgi in podjetji. Vendar pa je delo voznikov tovornih vozil tudi naporno in zahtevno, saj morajo upoštevati številne predpise in omejitve, ki veljajo za njihovo dejavnost. Med njimi je tudi zakonodaja o evidenci delovnega časa, ki določa, koliko časa lahko vozniki tovornih vozil vozijo, kdaj in koliko morajo imeti odmorov in počitkov, ter kako morajo voditi in hraniti dokazila o svojem delovnem času.

Zakaj je potrebna evidenca delovnega časa voznikov tovornih vozil?

Najpomembnejši razlogi, zaradi katerih je potrebna evidenca delovnega časa voznikov tovornih vozil:

  • Zagotavljanje varnosti in zdravja voznikov tovornih vozil in drugih udeležencev v cestnem prometu. Prekomerno in nepravilno delo voznikov tovornih vozil lahko povzroči utrujenost, zmanjšano pozornost, slabšo presojo in reakcijo, kar lahko privede do nesreč in poškodb. Zato je pomembno, da vozniki tovornih vozil spoštujejo predpisane omejitve delovnega časa in si zagotovijo dovolj odmorov in počitkov, ki jim omogočajo regeneracijo in ohranjanje delovne sposobnosti.
  • Uveljavljanje pravic in dolžnosti voznikov tovornih vozil in njihovih delodajalcev. Evidenca delovnega časa voznikov tovornih vozil je tudi dokazilo o opravljenem delu, ki ga lahko vozniki tovornih vozil uporabijo za zaščito svojih pravic, kot so pravica do plačila za delo, pravica do nadomestila za nadurno delo, pravica do letnega dopusta, pravica do bolniškega staleža in drugo. Hkrati pa je evidenca delovnega časa voznikov tovornih vozil tudi dokazilo o izpolnjevanju dolžnosti, ki jih imajo vozniki tovornih vozil in njihovi delodajalci do države, kot so plačevanje davkov, prispevkov, kazni in drugo.
  • Skladnost z evropsko in nacionalno zakonodajo. Evidenca delovnega časa voznikov tovornih vozil je tudi način, kako se zagotavlja skladnost z evropsko in nacionalno zakonodajo, ki ureja to področje. Evropska unija je sprejela več direktiv in uredb, ki določajo skupna pravila za delovni čas in obvezne počitke mobilnih delavcev, ki opravljajo prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu. Te pravne akte morajo države članice prenesti v svoje nacionalne zakone in zagotoviti njihovo izvajanje in nadzor. V Sloveniji je to področje urejeno z Zakonom o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih1 in drugimi podzakonskimi predpisi.

Kako se vodi evidenca delovnega časa voznikov tovornih vozil?

Evidenca delovnega časa voznikov tovornih vozil se vodi s pomočjo zapisovalne opreme, ki je nameščena v tovornih vozilih. Zapisovalna oprema je lahko analogni ali digitalni tahograf, ki beleži podatke o vožnji, hitrosti, prevoženi razdalji, delovnem času, odmorih in počitkih voznika tovornega vozila.  Pri sebi mora imeti voznik tovornega vozila tudi osebno kartico voznika, ki se vstavi v tahograf in omogoča identifikacijo voznika in shranjevanje njegovih podatkov. Tahograf mora voznik uporabljati skladno z navodili proizvajalca in predpisi, ki veljajo za njegovo dejavnost. Voznik tovornega vozila mora tudi redno preverjati delovanje tahografa in ga po potrebi popraviti ali zamenjati.  Prav tako mora voznik tovornega vozila tudi hraniti dokazila o svojem delovnem času, ki jih izpiše tahograf, in jih predložiti na zahtevo nadzornih organov.

Kako lahko vozniki tovornih vozil lažje vodijo in pregledujejo evidenco delovnega časa?

Vozniki tovornih vozil se lahko soočajo z izzivi pri vodenju in pregledovanju evidence delovnega časa, saj morajo upoštevati različne predpise, ki veljajo za njihovo dejavnost, in hkrati skrbeti za varno in učinkovito opravljanje svojega dela. Zato je pomembno, da imajo na voljo orodja, ki jim olajšajo vodenje in pregledovanje evidence delovnega časa, ter jim omogočajo, da se osredotočijo na svoje bistvene naloge. Eno izmed takih orodij je program TahoArhivar, ki je namenjen lokalnemu arhiviranju in pregledovanju evidence delovnega časa voznikov tovornih vozil na Windows osebnem računalniku. Program TahoArhivar omogoča voznikom tovornih vozil, da:

  • Preprosto in hitro prenesejo podatke iz osebne kartice voznika in tahografa na računalnik;
  • Urejeno in varno shranijo podatke o svojem delovnem času na računalniku ali v oblaku;
  • Pregledno in natančno analizirajo podatke o svojem delovnem času, odmorih in počitkih, ter preverijo skladnost z veljavnimi predpisi;
  • Izdelajo in natisnejo poročila o svojem delovnem času, ki jih lahko uporabijo za dokazovanje svojih pravic in dolžnosti;
  • Enostavno in učinkovito komunicirajo s svojimi delodajalci, nadzornimi organi in drugimi deležniki, ki potrebujejo podatke o njihovem delovnem času.

Več informacij o programu, njegovih funkcijah, cenah in pogojih uporabe lahko vozniki tovornih vozil najdejo na spletni strani https://www.tacho4u.com/tahoarhivar/ . Program je primeren za voznike tovornih vozil, ki želijo imeti nadzor nad svojim delovnim časom, ter za delodajalce, ki želijo zagotoviti skladnost svojih voznikov tovornih vozil z zakonodajo.